පළමු සැසි 3 ඔබට අපගේ සේවාව පරීක්ෂා කිරීමට නොමිලේ වේ. 💯
පළමු සැසි 3 ඔබට අපගේ සේවාව පරීක්ෂා කිරීමට නොමිලේ වේ. 💯

අපි සමහර දේවල් දැනගත යුතුයි,

Help.lk හි අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඊ-ඉගෙනුම් අත්දැකීම්වල ඊළඟ අදියර ගොඩනඟමු.

ගණිතය

ගණිත පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

විද්යාව

විද්‍යා පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ඉතිහාසය

ඉතිහාස පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ගණිතය

ගණිත පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

විද්යාව

විද්‍යා පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ඉතිහාසය

ඉතිහාස පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ගණිතය

ගණිත පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ජීව විද්‍යාව

ජෛව පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

භෞතික විද්‍යාව

භෞතික විද්‍යා පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

රසායන විද්‍යාව

රසායන විද්‍යා පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

එය

තොරතුරු තාක්ෂණ පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද? (ඔබ එය කරන්නේ නම් පමණි)

Econ

Econ පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ව්යාපාර අධ්යයනය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයන පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?

ගිණුම්කරණය

ගිණුම්කරණ පන්ති සඳහා ඔබ කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද?