නොමිලේ උපකාරක සැසි 10 ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔක්තෝබර් 10 ට පෙර ලියාපදිංචි වන්න !!! 🥳
නොමිලේ උපකාරක සැසි 10 ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔක්තෝබර් 10 ට පෙර ලියාපදිංචි වන්න !!! 🥳

We need to know some things,

At help.lk we're building the next stage of E-learning experience for you.

ගණිතය

How much you pay for maths classes?

විද්යාව

How much you pay for science classes?

ඉතිහාසය

How much you pay for History classes?

ගණිතය

How much you pay for maths classes?

විද්යාව

How much you pay for science classes?

ඉතිහාසය

How much you pay for History classes?

ගණිතය

How much you pay for Maths classes?

ජීව විද්‍යාව

How much you pay for Bio classes?

භෞතික විද්‍යාව

How much you pay for Physics classes?

රසායන විද්‍යාව

How much you pay for Chemistry classes?

IT

How much you pay for IT classes? (Only if you're doing it)

Econ

How much you pay for Econ classes?

Business Studies

How much you pay for Business Studies classes?

Accounting

How much you pay for Accounting classes?